Aanmeldingsformulier Lagekant kavel 1

Behorende bij de Procedure Gronduitgifte Lagekant kavel 1, 1 februari – 1 mei 2023 van de gemeente Almere

Gegevens aanmelder

De contactpersoon dan wel ondertekenaar van het aanmeldformulier dient zelfstandig bevoegd te zijn om de aanmeldende partij te vertegenwoordigen. Indien de contactpersoon dan wel ondertekenaar van het aanmeldformulier afwijkt van de bevoegde perso(o)n(en) als genoemd in het uittreksel KvK dan wel niet zelfstandig bevoegd is, dan dient een mandaat of volmacht toegevoegd te worden waaruit blijkt dat de contactpersoon en/of ondertekenaar rechtsgeldig gemachtigd is.

Reden van aanmelding als gegadigde, benoem de gewenste situatie
A: Kavel te ontwikkelen voor eigen gebruik (tenminste 50% van het totaal m2 BVO direct na oplevering bedrijfsmatig in gebruik te nemen)
B: Kavel als ontwikkelaar of belegger te ontwikkelen voor een eindgebruiker die tenminste 50% van het totaal aantal te ontwikkelen m2 BVO direct na oplevering bedrijfsmatig in gebruik zal nemen; schriftelijke verklaring van de eindgebruiker bijgevoegd als bijlage 3.

Er dient sprake te zijn van eindgebruiker(s) die vanaf de voor gebruik gerede oplevering van de bebouwing, tenminste 50% van het maximaal te realiseren bruto vloeroppervlak bedrijfsmatig in gebruik neemt.

Bijlage 3: Verklaring voor welk percentage de eindgebruiker de kavel zelf in gebruik zal nemen (in alle gevallen toevoegen).

Het kavelnummer van de kavel waarop de aanmelding betrekking heeft, dient overeen te komen met een kavel dat als ‘beschikbaar’ op de website van de gemeente is aangeduid. Het aanmeldingsformulier kan slechts voor één (1) beschikbare kavel binnen het bedrijventerrein Hogekant gebruikt worden.

Indien in het kavelpaspoort voor de beoogde kavel is aangegeven dat een gewenste kavelgrootte aangegeven kan worden, dient u de gewenste kavelgrootte aan te geven. De gewenste kavelgrootte dient in dat geval te voldoen aan de eisen die daaraan in het kavelpaspoort zijn gesteld.

Aangeven in welke milieucategorie het beoogde gebruik van de kavel zal gaan plaatsvinden.

Algemeen en financiering

De gegadigde dient in de contractfase aan te kunnen tonen dat hij de beschikking heeft over voldoende financiële middelen c.q. zal hebben om de volledige stichtingskosten voor het beoogde bouwplan, inclusief de koopsom voor de bouwgrond, te kunnen voldoen en daartoe de financiële stukken aan te reiken waaruit de onderbouwing blijkt van zowel de financiële gegoedheid van de gegadigde als de financieringsstructuur van het beoogde project d.m.v. een beknopte business case (stichtingskosten + koopsom grond). Indien de gemeente daarom verzoekt, dient teven een bank- en/of accountantsverklaring ter staving aan de financiering aangeleverd te worden.

Details Bouwprogramma (indien nog niet bekend, invullen bij benadering)

BREEAM-klasse: BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden te bepalen. BREEAM staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM-NL waardeert de mate van duurzaamheid van een project in 5 klassen, te weten: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. In tegenstelling tot andere duurzame meetlatten is BREEAM een onafhankelijk certificaat. Zie voor nadere informatie BREEAM.NL.

Ondergetekende verklaart verder ermee bekend te zijn dat alleen formulieren in behandeling worden genomen door de gemeente Almere, waarvan de verplichte velden (aangeduid met een *) volledig zijn ingevuld en welke door een rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger zijn ondertekend.

Let op: het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen op- of aan het aanmeldingsformulier, anders dan het verstrekken van de door de gemeente gevraagde informatie of op verstrekte aanwijzingen is niet toegestaan en maakt dit formulier en daarmee de inschrijving ongeldig. Zelfstandig aangepaste formulieren worden niet behandeling genomen.

Deelname aan deze procedure geschiedt voor eigen rekening en risico.

Aldus naar waarheid ingevuld: