Disclaimer Netcongestie

Op dit moment is er sprake van netcongestie in de Flevopolder. Daar hoort Almere ook bij. Hierover is op 18 oktober 2023 een persbericht uitgegaan. Concreet betekent dit dat aanvragen voor grootverbruikers vanaf 17 november 2022 op een wachtlijst komen. Waarbij aansluiting op zijn vroegst vanaf 2029 kan plaatsvinden.

Voor kleinverbruikers (tot 3x 80 ampère) is aansluiting in de meeste gevallen nog mogelijk. De verwachtingen van TenneT en Liander zijn dat deze aansluitingen vanaf 2026 ook kritisch wordt.

De Gemeente Almere is met de overheid in gesprek over oplossingen voor dit probleem. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dat op deze pagina bekendmaken. Dé oplossing is het uitbreiden van de netinfrastructuur. Dat is de verantwoordelijkheid van TenneT en Liander.

Netcongestie Flevopolder

Netcongestie betekent feitelijk dat er een tekort is aan transportcapaciteit voor de levering van elektriciteit. Voor de teruglevering van duurzaam opgewerkte elektriciteit was in september 2021 al netcongestie afgekondigd voor de Flevopolder. Wat betekent dit voor met name nieuwe bedrijven?

Liander is de netbeheerder voor Almere en is verantwoordelijk voor het realiseren van (nieuwe) energieaansluitingen. Deze energieaansluitingen zorgen ervoor dat bedrijven gebruik kunnen maken van elektriciteit. Voor nieuwe grootverbruik aansluitingen (meer dan 3x80 ampère) is het momenteel onzeker wanneer men al of niet een aansluiting kan krijgen. De verwachting is dat dit op z’n vroegst in 2029 zal kunnen, tenzij er een noodplan opgesteld kan worden. Afhankelijk van het type aansluiting is aansluiten soms toch mogelijk. Zodra er capaciteit vrij komt, verdeelt Liander deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

De gemeente Almere is niet verantwoordelijk voor het leveren van stroom op bouwkavels. Dit is een contract tussen de ondernemer en Liander, waarbij de ondernemer verantwoordelijk is voor het aanvragen van de aansluiting. Desalniettemin is het voor ons als gemeente natuurlijk de hoogste prioriteit dat deze netcongestie zo snel mogelijk is opgelost en doen wij er binnen ons vermogen alles aan om eerder met alternatieve oplossingen te komen. Voor de bedrijventerreinen De Vaart en Stichtsekant is de gemeente met de bedrijven in gesprek over het opzetten van energie collectieven. 

Netcongestie regeling Gemeente Almere bedrijfskavels

April 2024 - De problematiek van netcongestie in de gemeente Almere heeft gevolgen voor klanten die zich hebben ingeschreven/aangemeld of nog gaan aanmelden voor een kavel voor (maatschappelijke) voorzieningen of voor een kavel op één van de bedrijventerreinen in Almere en niet vóór 17 november 2022 een elektra-aansluiting hebben aangevraagd bij de energieleveranciers. Grootverbruikers komen als gevolg van de netcongestieproblematiek pas voor een aansluiting in aanmerking vanaf 2029. Voor kleinverbruikers zijn er vooralsnog wel mogelijkheden om een aansluiting op het elektranet te verkrijgen, maar het is niet duidelijk of dit in de komende maanden/jaren mogelijk blijft. 

Dit heeft gevolgen voor de uitgifte van bedrijfskavels en (maatschappelijke) voorzieningen omdat het beoogde gebruik niet mogelijk is totdat de netcongestieproblematiek is opgelost. De gemeente Almere neemt per direct een aantal maatregelen.

Voor bedrijfskavels en (maatschappelijke) voorzieningen waarvoor de gemeente al een reserveringsovereenkomst heeft gesloten of al een partij heeft geselecteerd, zal worden voorzien in de mogelijkheid van een verlenging van de reserveringsperiode tot de netcongestieproblematiek voor de desbetreffende bouwkavel (dan wel de stroomproblematiek op andere wijze) is opgelost. Vanwege de onzekerheid van die problematiek zal ook worden voorzien in een uiterste, door de gemeente te bepalen datum waarop de reserveringsovereenkomst kan worden beëindigd, als de netcongestieproblematiek (dan wel de stroomproblematiek op andere wijze) dan nog steeds niet zou zijn opgelost. Op de (verlengde) reserveringsperiode en overige voorwaarden is het vigerende grondprijsbeleid van toepassing.

In nieuwe selectieprocedures (vanaf deze publicatie) zal gelden dat de reserveringsperiode loopt tot het moment dat de netcongestieproblematiek voor de desbetreffende bouwkavel (dan wel de stroomproblematiek op andere wijze) is opgelost (inclusief een door de gemeente te bepalen datum voor beëindiging van de reserveringsovereenkomst).

In alle gevallen blijft de koper verantwoordelijk voor de aansluiting op het stroomnet en overige nutsvoorzieningen. De gemeente Almere is niet verantwoordelijk voor het leveren van stroom en overige nutsvoorzieningen (met uitzondering van riolering) op bouwkavels.

Handige links

Zie hiervoor ook Transportcapaciteit Flevoland | Liander

Lees ook de Q&A Liander uitkomsten Tennet congestieonderzoek FGU.

Voor meer info zie disclaimer “net-congestie” (PDF). Daar treft u ook de contactgegevens van Liander aan als u vragen heeft over de net-congestie.