Intake Stichtsekant

1e Tranche 1 december 2022 – 20 januari 2023

Gegevens inschrijver

Toelichting vraag Reden van inschrijving
A: Kavel te ontwikkelen voor eigen gebruik (tenminste 80% van het totaal m2 BVO direct na oplevering bedrijfsmatig in gebruik te nemen
B: Kavel als ontwikkelaar of belegger te ontwikkelen voor eindgebruiker(s), waarvan 1 eindgebruiker tenminste 70% van het totaal m2 BVO direct bedrijfsmatig in gebruik zal nemen en in totaal tenminste 80% van het totaal m2 BVO direct na oplevering bedrijfsmatig in gebruik zal worden genomen door eindgebruikers; schriftelijke verklaring & uittreksel KvK van eindgebruiker(s) toevoegen als bijlage 3 en 4*

Inschrijvingen zonder bekende eindgebruiker(s) of die niet voldoen aan de minimum gebruikseis worden niet in behandeling genomen.

Het inschrijfformulier kan slechts voor één (1) beschikbare kavel binnen het bedrijventerrein Stichtsekant gebruikt worden.

Het nummer van de kavel waarop de inschrijving betrekking heeft, dient overeen te komen met het nummer van een kavel dat als ‘beschikbaar’ op de plattegrond van bedrijventerrein Stichtsekant zoals aangeduid op de website “onderneeminalmere.nl” is aangeduid.

Geef aan in welke milieucategorie het beoogde gebruik van de kavel zal plaatsvinden.

Algemeen en Financiering

Details Bouwprogramma

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de Procedure Gronduitgifte bedrijventerrein Stichtsekant, 1e Tranche 1 december 2022 – 20 januari 2023 en de daarbij behorende documentatie zoals beschikbaar gesteld op de website “onderneeminalmere.nl” van de Gemeente Almere.

Door deelname aan deze Procedure Gronduitgifte bedrijventerrein Stichtsekant, 1e Tranche 1 december 2022 – 20 januari 2023, aanvaardt de inschrijver met het indienen van dit inschrijfformulier de procedure en alle daarbij behorende documentatie c.q. daarin opgenomen voorwaarden.  

Ondergetekende verklaart verder ermee bekend te zijn dat alleen formulieren in behandeling worden genomen door de gemeente Almere, waarvan de verplichte velden (aangeduid met een *) volledig zijn ingevuld en welke door een rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger zijn ondertekend. 

Let op: het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen op- of aan het inschrijfformulier, anders dan het verstrekken van de door de gemeente gevraagde informatie of op verstrekte aanwijzingen is niet toegestaan en maakt dit formulier en daarmee de inschrijving ongeldig. Zelfstandig aangepaste formulieren worden niet behandeling genomen. 

Deelname aan deze procedure geschiedt voor eigen rekening en risico. 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

 

* Velden met een asterisk zijn verplicht.