Vergunningen

Voor de aanvraag van een vergunning kun je terecht bij het vergunningenloket van gemeente Almere.

Geopend op afspraak: (plan een afspraak).                          

  • Maandagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur
  • ​Dinsdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
  • Woensdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur,
  • Donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur,
  • Vrijdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur.

Telefoonnummer: 14036 (dagelijks van 8.30 - 16.30 uur)

Wie beoordeelt mijn aanvraag omgevingsvergunning?
De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) van de gemeente Almere voert de SRV-toets uit en beoordeelt de aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over het proces rondom een aanvraag omgevingsvergunning vind je in de informatiebrochures van VTH. Ook voor vragen over bouwvoorschriften kan je bij VTH terecht. 

Wordt mijn ontwerp beoordeeld door de welstandscommissie?
Almere is voor een groot deel welstandsvrij. De kavels voor zelfbouw liggen in bijna alle gevallen in gebieden waar geen welstandseisen gelden. Bij uitzonderingen staat dit expliciet in het kavelpaspoort vermeld.

Met welke bouwvoorschriften krijg ik te maken?
Naast landelijke wet- en regelgeving moet de woning voldoen aan de regels van het kavelpaspoort. Iedere kavel heeft zijn eigen kavelpaspoort (te downloaden via de kavelkaart. Op dit kavelpaspoort kun je lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Moet ik direct het maximale volume bouwen of mag ik later uitbreiden?
Je hoeft niet altijd meteen je ideale woning in 1 keer te laten bouwen. Afhankelijk van het bestemmingsplan, de kavel en het ontwerp is het mogelijk de woning later uit te breiden. Of de uitbreiding later wel of niet vergunningsvrij kan worden uitgevoerd zal afhankelijk zijn van de aard en de afmeting van de uitbreiding en naast het kavelpaspoort de dan geldende regelgeving.

Wat mag vergunningsvrij worden gebouwd?
Binnen de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) staan voorwaarden omschreven waaraan bouwwerken moeten voldoen. Het Besluit Omgevingsrecht (BOR) is een onderdeel van de Wabo waarin beschreven wordt voor welke bouwwerken geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd. Via de site Rijksoverheid.nl kun je meer informatie krijgen. De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Almere kan je ook persoonlijk advies geven over bouwvergunningen. 

Wat is de Wet BIBOB?
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) beoogt te voorkomen dat met gebruikmaking van vergunningen criminele activiteiten worden ontplooid en zwart geld wordt witgewassen. De gemeente Almere past de Wet BIBOB toe  bij onder andere de aanvragen voor een Wabo omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met een bouwsom van €  250.000 (excl. Btw) en hoger.  Het bestuursorgaan die je vergunningsaanvraag moet beoordelen kan op basis van de verkregen informatie de vergunningsaanvraag weigeren als zij van oordeel is dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten. Zie hiervoor ook de Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Almere 2017

Je kunt ook contact opnemen met team Wabo-Vergunningen & Realisatie,  via telefoonnummer: 14 036.

Waar kan ik een bestemmingsplan inzien?
Je kunt een bestemmingsplan, met de geldende bouwregels, inzien op de website 'Ruimtelijke plannen online'. Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren je daarom een afspraak te maken bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Zo kunnen zij je uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk betekent.

Relatiebeheerder Vergunningen
De relatiebeheerder is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en projectontwikkelaars bij complexe en meervoudige vergunningsaanvragen. Neem contact op met Maarten Rink.

Meer informatie